SPV 2030 vastgesteld

nu de implementatie!

In het ROV Magazine van juni 2018 besteedden we al eens aandacht aan het SPV 2030, een proactieve aanpak bij het verhogen van verkeersveiligheid. Inmiddels is dit vastgesteld en heeft op 14 februari een landelijke aftrap hiervan plaatsgevonden door het tekenen van een startakkoord door het rijk, de provincies en de vervoerregio’s. De komende jaren vindt de implementatie plaats, op basis van negen beleidsthema’s. We vroegen drie betrokkenen hoe zij hier tegenaan kijken.

Marc Schenk, programmamanager bij ROV-ZH

Marc geeft aan: “Een groot verschil ten opzichte van het verleden is dat bij SPV 2030 het accent ligt op het in kaart brengen en aanpakken van de risico’s op het gebied van verkeersveiligheid. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers, de provincie Zuid-Holland en de MRDH, hierbij. Als ROV-ZH zullen we ons daarbij met name richten op de thema’s onervaren en kwetsbare verkeersdeelnemers, rijden onder invloed, snelheid in het verkeer en afleiding. Daarvoor zetten we bestaande programma’s in die bijdragen aan deze risicogerichte benadering, maar werken we ook verder aan vernieuwing en verbreding van onze activiteiten. Zo hebben we recent ook het bredere programma fietsveiligheid geïntroduceerd en zijn we bezig met een speciaal programma voor senioren en de verdere uitrol van onze bedrijvenaanpak. Daarnaast bekijken we samen met onze opdrachtgevers en de regio’s welke interventies en activiteiten het meeste effect hebben, door onder andere pilots uit te zetten en deze vervolgens (bij goed resultaat) op grotere schaal uit te rollen. Een groot deel van ons werk is al risicogestuurd en dat zetten wij dus ook onverminderd voort. Hierbij hebben ook onze veiligheidsambassadeurs een belangrijke rol.’’

Bram Meijer, voorzitter van het netwerk verkeersveiligheidsambassadeurs van ROV-ZH

Bram bevestigt dit: “De doelstellingen van het SPV 2030 zijn fantastisch, maar nu komt het erop aan om de mouwen op te stropen. Onze ambassadeurs zijn aanjagers en boegbeelden bij verkeersveiligheidscampagnes en daar moeten we er nog meer van hebben om te komen tot een hogere verkeersveiligheid en nul verkeersslachtoffers. En daarbij gaat het niet alleen om, bijvoorbeeld, wethouders die verkeersveiligheid in hun portefeuille hebben; het liefst zou ik zien dat alle wethouders verkeersveiligheidsambassadeur zijn. Ook het aantal bedrijvenambassadeurs moet flink groeien, op z’n minst alle transportbedrijven. Hun chauffeurs moeten immers elke dag weer veilig thuis kunnen komen en geen schade aan anderen berokkenen. De ambassadeurs kunnen ook een verbindende rol vervullen als het om samenwerking tussen verschillende partijen gaat en hun contacten hiervoor inzetten.”

Bert Slangen, beleidsadviseur bij de MRDH

Een belangrijke partij bij het voorbereiden en realiseren van het SPV 2030, en opdrachtgever van ROV-ZH, is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Bert is al geruime tijd bij het SPV 2030 betrokken. “Met alle 23 MRDH-gemeenten hebben we regelmatig overleg over verkeersveiligheid en is ook het SPV 2030 besproken, zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Iedereen is zich bewust van de urgentie van dit onderwerp, dat er voor het bereiken van de nul-ambitie veel moet gebeuren en dat hier ook voldoende budget voor moet zijn. Belangrijk is om de energie die er nu is, vast te houden en door te pakken.

Eén stap is inmiddels genomen: vorig jaar december zijn alle 23 verkeerswethouders benoemd tot verkeersveiligheidsambassadeurs van de MRDH. De volgende stap is het maken van een verkeersveiligheidsanalyse waarmee de belangrijkste verkeersveiligheidsrisico’s in de regio inzichtelijk worden gemaakt. De MRDH zal hierbij het voortouw nemen. Een grote uitdaging is te komen tot een veiligere (fiets)infrastructuur. Maar ook andere thema’s, zoals snelheid in het verkeer, rijden onder invloed en kwetsbare en onervaren verkeersdeelnemers hebben onze aandacht.”

Bert ziet een duidelijke rol voor ROV-ZH bij de implementatie van SPV 2030: “Het ROV is heel sterk op het gebied van educatie en voorlichting en het coördineren van campagnes en ondersteunt gemeenten met pakketten, zodat zij die niet zelf hoeven te ontwikkelen.” Hij verwacht ook veel van het landelijk kenniscentrum voor verkeersveiligheid, gekoppeld aan SWOV en CROW, dat in 2019 door het ministerie van I&W wordt opgezet. Alle regio’s, in heel Nederland, kunnen hier gebruik van maken. “Dit kenniscentrum kan een belangrijke rol spelen om de risicogestuurde aanpak verder vorm en inhoud te geven. Ook hierbij is het van belang dat de vaart erin blijft.”

Gemeente uitgelicht

Verkeersveiligheid blijft prioriteit bij drie nieuwe gemeenten

Sinds 1 januari 2019 zijn verschillende nieuwe gemeenten van start gegaan. We vroegen de wethouders met de portefeuille ‘verkeer’ van de nieuwe gemeenten Hoeksche Waard, Molenlanden en Noordwijk onder meer of dit gevolgen heeft voor het verkeersveiligheidsbeleid.

“Het zou goed zijn als de verschillende verkeersstromen op het eiland wat meer uit elkaar worden gehaald.”

Harry van Waveren is wethouder bij de gemeente Hoeksche Waard. Deze gemeente is een samenvoeging van vijf gemeenten.

Wat betekent een nieuwe gemeente voor de inzet op verkeersveiligheid?

“De vijf gemeenten die nu samen Hoeksche Waard vormen, hadden al meer dan acht jaar een gezamenlijk beleid op het gebied van verkeersveiligheid en namen ook samen deel aan het regionale overleg voor dit onderwerp, samen met de politie, VVN en het waterschap. Wij zetten dit beleid voort en hebben de afspraken op dit gebied met een jaar verlengd. We willen in de toekomst nog meer inspelen op het provinciale verkeersbeleid en de accentwijzigingen die daarin plaatsvinden. Daarnaast willen we de komende tijd bij buurgemeenten, en met name die in de regio Drechtsteden, ons licht opsteken over hoe zij verkeersveiligheid aanpakken en kijken wat we hiervan kunnen leren.”

Wat staat er in het college-akkoord over het onderwerp?

“Er is een hoofdlijnenakkoord gesloten, waarin de richting staat die we als college, in samenwerking met de samenleving, op willen. Dit akkoord is dus niet uitgewerkt op alle punten. Er staat ook niets over verkeersveiligheid in, omdat het bestaande beleid voor dit onderwerp wordt voortgezet. Wél staat erin dat we de mobiliteitsagenda willen realiseren. Hiermee willen we, samen met de provincie Zuid-Holland, de in- en externe bereikbaarheid van het eiland verbeteren door het verder ontwikkelen van de infrastructuur.”

Welke activiteiten lopen door en welke veranderen er? Zijn er nog nieuwe accenten?

“We gaan in ieder geval door met alle activiteiten die te maken hebben met SCHOOL op SEEF en met de verkeerscursussen die we geven aan oudere verkeersdeelnemers die gebruik maken van e-bikes en scootmobielen. Daarnaast willen we meer accent gaan leggen op verkeersactiviteiten voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Ook gaan we aan de slag met een aantal knelpunten die naar voren zijn gekomen uit een vorig jaar gehouden onderzoek naar landbouwverkeer in relatie tot fietsverkeer.”

Heeft u specifieke speerpunten?

“Het zou goed zijn als de verschillende verkeersstromen op het eiland wat meer uit elkaar worden gehaald. Nu lopen het woon-/werkverkeer, het recreatieve fietsverkeer en het landbouwverkeer nog te veel door elkaar heen. Als we meer scheiding hiertussen realiseren, wordt het een stuk veiliger op de wegen en fietspaden. Natuurlijk vergt dat wel investeringen en ik zal me er sterk voor maken dat we de handen daarvoor op elkaar krijgen bij de gemeenteraad.”

Harry van Waveren

“We gaan activiteiten die het gedrag in het verkeer beïnvloeden meer intensiveren.”

Roberto ter Hark is wethouder bij de gemeente Noordwijk, waarin twee gemeenten zijn samengegaan.

Wat betekent een nieuwe gemeente voor de inzet op verkeersveiligheid?

“Verkeersveiligheid is altijd al belangrijk geweest en is nu ook topprioriteit. Het is heel belangrijk dat onze bewoners, maar ook de bezoekers van onze gemeente, zich veilig kunnen verplaatsen. Ook besteden we extra aandacht aan kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals schoolgaande kinderen en senioren.”

Wat staat er in het college-akkoord over het onderwerp?

“We hebben negen speerpunten voor de nieuwe coalitie en verkeersveiligheid is daar één van. Afgesproken is onder andere dat we in de eerste 100 dagen van de coalitie een shortlist gaan opstellen van onveilige verkeerssituaties en dat we twee van deze situaties op korte termijn als eerste gaan aanpakken. Ook willen we het gemakkelijker maken voor bewoners om verkeersonveilige situaties te melden, bijvoorbeeld door de ‘verbeter de buurt’-app aan te passen. Daarnaast maken we graag gebruik van wat uit het inwonerspanel naar voren komt. Input vanuit de samenleving willen we zoveel mogelijk oppakken, beoordelen en tot resultaten laten leiden. Verder staat er in het college-akkoord dat we voor rotondes willen komen tot uniforme voorrangregels, volgens de landelijke richtlijnen. Hierdoor komt er meer eenduidigheid in de rotondes in de verschillende gemeentekernen en zal dit, hopelijk, leiden tot een veiliger gebruik hiervan. Natuurlijk gaan we hierover ook duidelijk communiceren naar de verschillende verkeersdeelnemers. Daarnaast willen we activiteiten en campagnes die het gedrag in het verkeer kunnen beïnvloeden meer intensiveren, want voorkómen is beter dan genezen.”

Welke activiteiten lopen door en welke veranderen er? Zijn er nog nieuwe accenten?

Als voorbeeld van een preventieve bewustwordingscampagne noemt Roberto ‘Maak van de nul een punt’. “Daarnaast hebben we rijvaardigheids-opfriscursussen voor senioren, waarbij ze niet alleen theorie krijgen, maar ook hun zicht en gehoor kunnen laten beoordelen en tips en trucs krijgen voor veilig verkeersgedrag. Ook gaan we door met SCHOOL op SEEF en TotallyTraffic. Mijn eerste handeling als wethouder was het uitreiken van een SCHOOL op SEEF-certificaat aan één van de scholen hier. Voor leerlingen van groep 8 is er een speciaal ‘dode-hoekproject’. Daarnaast gaan we, in samenwerking met de politie, meer en vaker handhaven op te hard rijden in de woonkernen, naar aanleiding van signalen van bewoners hierover.”

Heeft u specifieke speerpunten?

“Ik vind het heel belangrijk dat we de vele vrijwilligers die zich bezighouden met verkeer en verkeersveiligheid, zoals de lokale VVN-ers, goed faciliteren en stimuleren om hun werk enthousiast te blijven doen. Daarnaast is veel aandacht voor kwetsbare groepen, zoals senioren en schoolgaande kinderen, nodig.”

Roberto ter Hark

“Verkeersveiligheid stopt niet bij de gemeentegrens.”

Johan Quik is wethouder bij de gemeente Molenlanden, een fusie tussen twee gemeenten.

Wat betekent een nieuwe gemeente voor de inzet op verkeersveiligheid?

“In beide gemeenten (Molenwaard en Giessenlanden) waren we al heel actief op het gebied van verkeersveiligheid en was de aanpak op dit punt al heel uitgebreid. Ook hadden we al verkeers- en vervoersplan voor de in totaal 19 dorpen en één stad die we samen vormen. Dat plan wordt nu nog verder geharmoniseerd. Veel aandachtspunten zijn al aangepakt of staan in de planning om aangepakt te worden. In de nieuwe gemeente zijn veel wegen. De gemeente onderhoudt een gedeelte van deze wegen, de andere wegen vallen onder het beheer van het waterschap, de provincie of het rijk. De meeste verkeersslachtoffers vallen niet op wegen die de gemeente in beheer heeft, maar op de provinciale wegen, wat meestal tweebaanswegen zijn. Samen met de provincie Zuid-Holland besteden we hier veel aandacht aan om een veiligheidsslag te maken, bijvoorbeeld door het veiliger maken van kruisingen.”

Wat staat er in het college-akkoord over het onderwerp?

“In het college-akkoord is niets nieuws opgenomen over verkeersveiligheid, omdat dit een integraal onderdeel van ons werk is en helemaal verweven is met onze organisatie en in ons werk. Wel is hier specifiek iets opgenomen over de verkeersproblematiek in Kinderdijk, vanwege de toename van toeristen daar. Hier zetten we extra boa’s en verkeersregelaars in.”

Welke activiteiten lopen door en welke veranderen er? Zijn er nog nieuwe accenten?

“We hebben bij verkeersveiligheid twee soorten activiteiten: gericht op het gedrag en gericht op de infrastructuur. Om met het laatste te beginnen: we besteden veel aandacht aan de inrichting van de infrastructuur, liefst met zo weinig mogelijk borden en samen met de bewoners. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met hoe we het aanleggen van een fietslint kunnen realiseren. Als dat lukt, wordt dit het langste fietslint van Nederland en misschien wel van Europa. Wat gedragsbeïnvloeding in het verkeer betreft, zijn en blijven we actief met SCHOOL op SEEF-activiteiten. De meeste basisscholen doen hieraan mee. Ook gaan we door met TotallyTraffic, gericht op het voortgezet onderwijs. Daarnaast organiseren we samen met VVN trainingen voor jongere en oudere bestuurders en doen we mee met campagnes voor alcoholcontroles en fietsverlichting. Alles met als uitgangspunt om te komen tot nul verkeersslachtoffers. Maar verkeersveiligheid houdt niet op bij de gemeentegrens. Zo gaan kinderen uit onze gemeente ook naar scholen die daarbuiten liggen. Daarom werken we nauw samen met omliggende gemeenten, zoals Vijfheerenlanden en Gorinchem en met de regio Drechtsteden.”

Heeft u specifieke speerpunten?

“Ik vind het belangrijk om bij nieuwe wijken al vooraf, aan de voorkant, rekening te houden met het goed en veilig ontsluiten hiervan. Bijvoorbeeld door het scheiden van fietsverkeer van ander verkeer. Hierdoor kun je meteen al mogelijke risico’s op verkeersongevallen indammen. En natuurlijk blijf ik me ook inzetten als verkeersveiligheidsambassadeur voor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Met als motto: ‘Maak een punt van Nul’.”

Johan Quik

Ambassadeurs verkeersveiligheid

Ambassadeurs met verve aan de slag met MONO

In maart en april loopt de landelijke campagne MONO. Het ministerie van IenW en een grote groep partners vragen daarmee aandacht voor de smartphone in het verkeer. Inzet is niet om deze te verbannen, maar ervoor te zorgen dat deze je niet afleidt als je onderweg bent.

Op 4 maart – de startdag van de campagne – ontving een aantal verkeersveiligheidsambassadeurs een speciale MONO-toolkit uit handen van de ROV-ZH- adviseurs.

Deze tour startte ‘s morgens bij Robert van Asten (wethouder en lokaal ambassadeur voor “Maak een Punt van Nul” in Den Haag), Peter Meij (regionaal ambassadeur voor de MRDH) en Rik van der Linden (Drechtsteden) en liep via Johan Quik (Alblasserwaard-Vijfheerenlanden), Pieter Varekamp (gemeente Westland), Robert van der Kooi (wethouder en lokaal ambassadeur Brielle) Kirsten Schippers (regio Midden-Holland), Thom Dijkxhoorn (Don Opleidingen B.V.) en gemeente Zuidplas.

De ambassadeurs zijn met verve aan de slag. Zo was Robert van Asten daags na de overhandiging al actief bij het Maerlant Lyceum in Den Haag door het aanbrengen van een van de 16 MONO-Maak een Punt van Nul-krijttekeningen in de stad.

Ook na 4 maart zijn nog ambassadeurs bezocht en acties uitgevoerd.

Wiesje Hofstede en Robert van der Kooi

Op 2 februari 2019 bevestigden Ruud de Leede (algemeen voorzitter van Excelsior ’20), Zoran Nicolic (voorzitter voetbal van deze club), samen met Peter Meij (de regionale ambassadeur voor ‘Maak een Punt van Nul’ in de metropoolregio Rotterdam Den Haag) en Jeroen Ooijevaar (wethouder verkeer en lokaal ambassadeur van Schiedam) de banner “Hier maken we een Punt van Nul Verkeersslachtoffers” aan het hek achter het doel van het hoofdveld. Hiermee is het ambassadeurschap van deze club een feit. De eerste sportvereniging in deze regio, die haar naam structureel met verkeersveiligheid verbindt.

Excelsior ’20 was al actief met de campagne BOB in de Sportkantine. We vroegen Ruud de Leede wat de club drijft om ambassadeur te worden:

“Verkeersveiligheid is voor iedereen belangrijk. Iedere bijdrage die kan worden geleverd, is belangrijk. Vandaar dat we bij Excelsior'20 met veel plezier ambassadeur willen zijn voor de campagne. Want in dit kader is het resultaat van een kleine bijdrage mogelijk al het voorkomen van peilloos diep verdriet bij nabestaanden”.

Excelsior ‘20 blijft betrokken bij de BOB in de Sportkantine campagne en gaat als ambassadeur ook aan de slag met andere onderwerpen, zoals fietsverlichting. Ook ondersteunen zij de MONO-campagne. Zo zijn er in de eerste week van die campagne drie MONO-krijttekeningen bij het sportveld aangebracht.

Met de toetreding van de wethouders uit de metropoolregio Rotterdam Den Haag en van Excelsior ’20 en de bekendmaking van de nieuwe ambassadeur voor Hoeksche Waard Harry van Waveren staat de teller van het aantal ambassadeurs in het ROV-netwerk op maar liefst 50! Een flink aantal bedrijven heeft intussen te kennen gegeven ook geïnteresseerd te zijn in deelname.

Daarnaast legt een aantal lokale ambassadeurs in deze periode contact met lokale ondernemers of agendeert het onderwerp in lokale ondernemersnetwerken. De verwachting is dus dat de groei zal doorzetten. Een mooie ontwikkeling, gezien de grote uitdaging waar we voor staan.

Ondersteuning voor ambassadeurs

Alle ambassadeurs die zelf meer willen doen of het onderwerp willen aankaarten bij hun contacten of in overleggen kunnen rekenen op advies en ondersteuning vanuit ROV-ZH, in samenwerking met de regionale adviseurs.

Binnenkort is de menukaart voor bedrijven beschikbaar, met een scala aan activiteiten en middelen. Deze zal worden gepubliceerd op maakeenpuntvannul.nl/voorbedrijven.

Meer weten? Zelf met het onderwerp aan de slag?

Mail naar Astrid Homan, de ROV-adviseur voor bedrijvenambassadeurs, via bedrijven@maakeenpuntvannul.nl.

Wie helpt er mee?

Na de succesvolle uitvoering van de 17e Schoolbrengdag op en rond 200 scholen in Zuid-Holland zijn de voorbereidingen gestart voor editie 2019. En dit jaar maken we er een Schoolbrengweek van.

Dit om gemeenten en scholen volop gelegenheid te geven om nog meer aandacht voor het onderwerp lopen en fietsen naar school te genereren. ROV-ZH zal hen daar ruimschoots in faciliteren. De Schoolbrengweek loopt van 16 tot en met 20 september en valt dus in de derde themaweek ‘Maak een Punt van Nul’ (van 14 tot en met 21 september).

Waarom ook alweer?

Het is voor de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige verkeersdeelnemers van onschatbaar belang dat ze zelf ‘vlieguren maken’ in het verkeer. Want veilig deelnemen aan het verkeer leer je al doende. Daarnaast is het ook nog eens gezond en leuk om zelf lopend of fietsend onderweg te zijn. Voeg daar het belang voor het milieu en van de rust en het overzicht in de schoolomgeving aan toe en het plaatje is compleet: meedoen dus!

Een speciale oproep aan gemeenten

Vorig jaar zijn veruit de meeste wethouders in Zuid-Holland ambassadeur geworden voor ‘Maak een Punt van Nul’, en ook de eerste gemeente heeft die rol op zich genomen. We nodigen al deze ambassadeurs uit om mee te helpen om niet alleen de scholen, maar juist ook de ouders in hun gemeente, uit te nodigen mee te doen. Zo laten we hen – samen met de scholen – zien dat we het doel gezamenlijk dragen, een sterk signaal! Welke gemeente krijgt de meeste scholen en ouders in de benen of op de tweewielers?

Een uitnodiging aan maatschappelijke en private partners

Er zijn gesprekken gaande met een aantal maatschappelijke organisaties om samen te werken aan deze week. En natuurlijk staat de deur ook open voor bedrijven en andere organisaties om hun steentje bij te dragen, bijvoorbeeld door sponsoring of door de ouders onder de eigen medewerkers te mobiliseren.

Samen kunnen we van deze eerste Zuid-Hollandse Schoolbrengweek een daverend succes maken voor duizenden kinderen!

TotallyTraffic.nl

Laura Verbruggen en Carolus de Jong zijn werkzaam in het SBO, PrO en VSO. Beiden merkten dat hun leerlingen veel vragen hebben over verkeerssituaties, maar dat er geen bruikbaar theoretisch en praktisch lesmateriaal voor handen is voor deze doelgroepen. Daarom ontwikkelden zij speciaal voor deze doelgroep lesmateriaal op het gebied van verkeerseducatie.

Zelfredzaamheid

Een groot deel van deze leerlingen gaat later zelfstandig aan de maatschappij deelnemen. Iedere dag nemen zij al deel aan het verkeer en wordt er verwacht dat ze zichzelf kunnen redden. Zich zelfstandig kunnen verplaatsen tussen locaties voor wonen, werken en vrije tijd geeft hen toekomstperspectief. Daarom wilden Laura en Carolus materiaal ontwikkelen om leerlingen van het SBO, PrO en VSO op het gebied van verkeerseducatie extra te kunnen ondersteunen.

Partners

In samenwerking met de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid (RPV) Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Uitgeverij Smit BV zijn ze aan de slag gegaan om een uitgebreide verkeerseducatielijn te ontwikkelen. Deze verkeerseducatielijn is gericht op het behalen van het rijbewijs AM, B en T. Inmiddels zijn ze zo ver dat het eerste onderdeel op de markt gebracht kan worden: de verkeersmaquette.

Verkeersmaquette

Met deze verkeersmaquette kunnen de leerlingen verkeerssituaties simuleren en bespreken. Met de wegen, verkeersborden en weggebruikers zijn veel situaties na te bootsen. Op een eenvoudige manier vergroten de leerlingen zo hun verkeersinzicht. Een handig product voor leerlingen die moeite hebben met het vertalen van de theorie naar de praktijk. De maquette sluit aan op elke theorieverkeersmethode, maar kan ook los worden ingezet.

Verkeerseducatielijn

De maquette is onderdeel van een uitgebreide verkeerseducatielijn. Naast de maquette gaat de leerlijn bestaan uit:

  • eenvoudig geschreven werkboeken die voorzien zijn van veel afbeeldingen ter ondersteuning van de teksten;
  • oefenvragen;
  • handleidingen en antwoorden;
  • een ondersteunend computerprogramma voorzien van animaties;
  • proefexamens.

Deze onderdelen van de leerlijn zijn, naar verwachting, in schooljaar 2019-2020 beschikbaar.

Kijk voor meer informatie over de verkeerseducatielijn op www.educatiefmaatwerk.nl.
U kunt ook contact opnemen met Laura Verbruggen via vrieseeducatiefmaatwerk@gmail.com of 06-13973259.

De materialen zijn beschikbaar via www.educatiefmaatwerk.nl

Campagnes

Deel uw ideeën!

Ook in 2019 organiseert ROV-ZH weer een themaweek voor verkeersveiligheid in de Europese mobiliteitsweek. De themaweek loopt van 14 tot en met 21 september en het doel hiervan is om zoveel mogelijk aandacht te generen voor verkeersveiligheid en de mogelijkheden die weggebruikers, organisaties, wijken en bedrijven in Zuid-Holland hebben om die veiligheid te verbeteren.

Net als in voorgaande jaren zullen in deze week de reguliere verkeersveiligheidsactiviteiten extra in de spotlights worden gezet en speciale activiteiten worden georganiseerd.

ROV-ZH roept alle regio’s, gemeenten, ambassadeurs bij de overheid, bedrijven en sportclubs en ieder die verder een bijdrage kan leveren op om nu al na te denken over mogelijke activiteiten in deze week.

De Schoolbrengdag, die dit jaar wordt uitgebreid tot een Schoolbrengweek, valt ook in deze week en duurt van 16 tot en met 20 september.

Congres

In de week voorafgaand aan de themaweek is er een congres voor alle betrokkenen bij verkeersveiligheid. Deelnemers krijgen hier de munitie mee om van de week een succes te maken en ook daarna met nieuwe inspiratie aan de slag te kunnen.

Deel uw ideeën!

Heeft u een idee voor het congres, het programma, de locatie of de vorm? Mail ons via info@maakeenpuntvannul.nl of neem contact op met Ada Aalbrecht: ac.aalbrecht@pzh.nl (06-52466639)

MONO? MONO!

Het kan je amper zijn ontgaan: de tweede periode van de landelijke MONO-campagne is gestart. Inzet: smartphone-gebruik op de fiets en in de auto terugdringen.

Hoog bezoek op het Maerlant

De minister van Infrastructuur en Milieu Cora van Nieuwenhuizen vindt het onderwerp zo belangrijk dat ze ook de kick-off van de tweede flight (campagneperiode) van MONO persoonlijk kracht wilde bijzetten. Ze was daarvoor te gast bij een actie van het ROV-ZH / TeamAlert campagneteam op een Haagse school, het Maerlant Lyceum. Ook gedeputeerde Floor Vermeulen en wethouder Robert van Asten sloten aan, net als Veilig Verkeer Nederland.

Team on tour èn gastlessen

Na het Maerlant bezocht het campagneteam ook het Edith Stein College en het Haags Montessori Lyceum. Op iedere school hadden ze korte gesprekken met leerlingen en gaven praktische tips hoe te fietsen zonder de risico’s van afleiding door de mobiel.

Krijttekeningen

Het Maerlant was ook het “toneel” voor de eerste van de 150 krijttekeningen, die aan het begin van de campagneperiode in Zuid-Holland worden geplaatst. Wethouder Robert van Asten, ambassadeur voor zowel “Maak een Punt van Nul” als de MONO-campagne plaatste de eerste, samen met leerlingen van het Maerlant.

Plaatsing van tekeningen zijn – zolang de voorraad nog strekt zonder kosten voor de aanvragers binnen Zuid-Holland - te bestellen via info@maakeenpuntvannul.nl

Veel meer middelen beschikbaar

Op maakeenpuntvannul.nl/adviseurs zijn allerlei digitale campagnemiddelen te vinden, zoals een commercial voor ouders van pubers, campagnebeelden, een flyer, een infographic en een digitale banner. Daarnaast zijn via de website op deze site sleutelhangers te bestellen. Ook deze zijn kostenloos voor aanvragers binnen Zuid-Holland.

Via de site verkeersveiligheidscampagnes.nl zijn verder raamstickers en drukwerkbestanden voor posters beschikbaar.

Mei – juni: campagne snelheid

Op 1 mei start de jaarlijkse landelijke campagne ‘Snelheid’. De campagne over snelheidsgedrag binnen de bebouwde kom, die sinds 2010 wordt gevoerd, richt zich vooral op automobilisten die maximaal 10-15 km te hard rijden op 30-, 50- en 60-kilometerwegen.

Waarom deze campagne?

Te hard rijden is een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen. Wel 40 tot 60% van de automobilisten rijdt regelmatig harder dan de maximum snelheid (volgens een inschatting van SWOV). Het grootste deel van de overtreders rijdt tot 10 kilometer boven de limiet. Binnen de bebouwde kom vindt de meeste interactie plaats tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn de gevaren van een te hoge snelheid het grootst.

Inhoudelijke onderdelen van de campagne

De campagne bestaat inhoudelijk uit drie onderdelen:

  • reminder aan de geldende snelheidslimiet;
  • keuze van een bij de situatie passende snelheid, die lager is dan de limiet;
  • aandacht voor de extra remweglengte bij overschrijding van de limiet met 5-10 km per uur.

Landelijke tools

Om regionale communicatie en lokale acties over het thema snelheidsgedrag op het onderliggende wegennet te ondersteunen, heeft het ministerie van IenW, in samenwerking met de provincies en VVN, een toolkit laten ontwikkelen. Dit alles wordt beschikbaar gesteld op de partnersite www.verkeersveiligheidscampagnes.nl. Het ministerie van I&W zet daarnaast vanaf 6 mei tot en met 30 juni de attentieborden ’Snelheid’ in langs snel- en provinciale wegen.

Een punt maken van een veilige snelheid

Via maakeenpuntvannul.nl/adviseurs zal vanaf de derde week van april een digitale toolkit met een (digitale) flyer, infographic en banner beschikbaar zijn, alsmede de commercial rond snelheidsgedrag in de wijk. Campagnefoto’s over het onderwerp en teksten voor internet of (pers)publicaties zijn nu hier al te vinden.

Op de verkeersveiligheidagenda

APRIL

15 APRIL:

ambassadeursontbijt in het Provinciehuis

17 APRIL:

finale CampagneCrew

23 APRIL:

vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

MEI

1 MEI:

campagne snelheid van start

JULI

1 JULI:

campagne Zomer-BOB van start

SEPTEMBER

2 SEPTEMBER:

campagne BOB in de Sportkantine van start (Noordelijk deel Zuid-Holland)
campagne MONO, flight 3 van start

12 SEPTEMBER:

zuid-Hollands verkeersveiligheidscongres (datum o.v.)

14 TOT EN MET 21 SEPTEMBER:

derde themaweek "Maak een Punt van Nul"

16 TOT EN MET 20 SEPTEMBER:

eerste SCHOOL op SEEF SCHOOLBRENGWEEK

OKTOBER

1 OKTOBER:

campagne Fietsverlichting van start

15 OKTOBER:

vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

DECEMBER

2 DECEMBER:

campagne Winter-BOB van start

17 DECEMBER:

vergadering SCHOOL op SEEF-labelcommissie

COLOFON

ROV Magazine is een product van ROV-ZH.

Redactie

Tappan Communicatie, Els Jelierse, Ada Aalbrecht

Foto's 

Pag 3: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (fotograaf Ramon van Jaarsveld); Pag 4: gemeente Hoeksche Waard, gemeente Noordwijk en gemeente Molenlanden; Pag 5: ROV-ZH en gemeente Den Haag en Brielle; Pag 7: Carolus de Jong & Laura Vriese; Pag 1, 6, 8, 10: Provincie Zuid-Holland; Pag 9: Shutterstock.

Eindredactie

ROV-ZH

Redactieadres

ROV Magazine t.a.v. Ada Aalbrecht
ROV-ZH, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag
tel. 070-441 62 36 / www.rovzh.nl
ac.aalbrecht@pzh.nl

Vormgeving

Tappan Communicatie, Den Haag.

Aanmelden nieuwsberichten ROV-ZH